Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo-şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Dediu Ion Ilie
11.817.08.05A
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi evaluat bilanţul nutrienţilor în scurgerea de suprafaţă din diferite zone funcţionale ale oraşului şi estimată capacitatea de acumulare a compuşilor biogeni de către biomasa vegetală din ecosistemul urban Chişinău. Va fi elaborată baza de date a fluxurilor de deşeuri şi metodologia de calcul a impactului acestora asupra fitocenozelor din ecosistemul urban Chişinău. Va fi evidenţiat potenţialul ecologic; estimat impactul antropic prin metoda ecobioindicaţiei, evaluat gradul de corespundere a statutului de protecţie şi elaborate propuneri de conservare a ANPS. Va fi evaluată starea calităţii factorilor de mediu, a biodiversităţii, estimat impactul antropic şi riscul degradării Ariilor Naturale Protejate de Stat; elaborate Paşapoartele ecologice şi Planurile de acţiuni privind conservarea, protecţia, asanarea şi utilizarea lor durabilă. Va fi evaluată starea actelor legislativ-normative ale Republicii Moldova şi conformitatea lor la cerinţele europene şi internaţionale. Vor fi determinaţi factorii, condiţiile şi indicatorii dezvoltării social-economice durabile a Republicii Moldova
2012
Va fi elaborată metodologia de estimare a impactului scurgerii de suprafaţă asupra ecosistemelor acvatice şi biodiversităţii în ecosistemul urban Chişinău. Va fi evaluat impactul Staţiei de epurare biologică asupra ecosistemului urban Chişinău şi elaborate propuneri de utilizare a nămolului şi apelor uzate. Va fi estimat gradul de poluare cu SO2, metale grele şi radionuclizi a ariilor reprezentative din r-nul Donduşeni, evidenţiate elementele geologice şi biotice valoroase şi completată baza de date pentru paşaportizarea şi ţinerea Cadastrului ANPS. Va fi evaluată calitatea factorilor de mediu, estimat impactul antropic asupra Ariilor Naturale Protejate de Stat din raionul Donduşeni, Monumentelor Naturii Hidrologice (inclusiv asupra diversităţii faunei nevertebratelor) din raioanele Soroca, Camenca, Şoldăneşti şi a ecosistemului „Pădurea Hâncești”. Va fi evaluat riscul degradării lor, elaborate Paşapoartele ecologice şi Planurile de acţiuni privind conservarea, protecţia, asanarea şi utilizarea lor durabilă. Va fi evaluată starea şi conformitatea actelor legislativ-normative ale Republicii Moldova cu cerinţele internaţionale şi europene privind protecţia mediului şi a ecosistemelor, stabilit gradul de armonizare a acestor acte la cerinţele internaţionale şi Directivele CE privind managementul resurselor naturale. Va fi creată baza de date privind resursele naturale și elaborată harta digitală ce va reflecta dinamica factorilor ecologici ca suport pentru o dezvoltare durabilă.
2013
Vor fi estimate diferite scenarii de reducere a impactului scurgerii de suprafaţă asupra ecosistemelor şi stării biodiversităţii în mun. Chişinău. Va fi apreciată bioproductivitatea nămolului de la SEB. Va fi estimat nivelul impactului apelor reziduale asupra organismelor test şi parazitare, evaluată toxicitatea scurgerii de suprafaţă şi a nămolului. Va fi evaluat impactul deşeurilor menajere solide (DMS) generate în ecosistemul urban Chişinău asupra componentelor de mediu (aer, apă, sol, biodiversitate) şi creată baza de date privind fl uxul acestora. Vor fi evaluate în complex starea componentelor biotice şi abiotice ale Ariilor Naturale Protejate de Stat şi a unor ecosisteme reprezentative din raioanele Soroca şi Floreşti şi, a Monumentelor Hidrologice Naturale din r-nele Rezina, Teleneşti şi Orhei şi al ecosistemului „Pădurea Hânceşti”, estimat impactul antropic (sursele şi gradul de poluare); înregistrate elementele specifice valoroase (fl oristice, faunistice, geologice, hidrologice, pedologice); înaintate propuneri de conservare, asanare, extindere; completate paşapoartele ecologice. Vor fi reactualizate bazele de date a actelor legislativ-normative internaţionale şi naţionale de mediu, evaluată starea lor de conformitate şi elaborate propuneri de modifi care şi/sau de proiecte a actelor de mediu. Va fi analizat şi argumentat rolul componentelor demografi ce şi culturale, dimensiunii economice şi ecologice, factorilor socio-politici şi istorici precum şi factorului extern în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.
2014
Va fi elaborată metodologia scenariilor de diminuare a impactului scurgerii de suprafață asupra stării și productivității ecosistemelor urbane. Va fi evaluat impactul deşeurilor industriale asupra ecosistemului urban şi elaborate tehnologii de valorificare a acestora. Va fi evaluată în complex starea componentelor biotice şi abiotice ale ariilor naturale protejate de stat, a unor ecosisteme reprezentative din raioanele Florești, Camenca, Sângerei, a monumentelor hidrologice naturale din r-nele Sîngerei, Criuleni, Călărași, Căușeni, Taraclia, or. Bender și al ecosistemului „Pădurea Hîncești”, evidențiate sursele şi gradul de poluare, toleranța speciilor și frecvența ecobioindicatorilor; corespunderea statutului de protecție, elaborate propuneri de conservare, asanare, extindere; completate paşapoartele ecologice. Vor fi elaborate recomandări de sporire a gradului de conformitate a legislației și normativelor de mediu a Republicii Moldova la cerințele internaționale și ale UE. Va fi apreciată starea actuală comparativă a dezvoltării economice si sociale a regiunilor economice ale R.M.; studiat aspectul regional al asigurării cu resurse naturale, umane, infrastructurale și financiare în scopul dezvoltării durabile; determinate si apreciate resursele economice și sociale de dezvoltare durabilă în plan regional.
2011
3973.7
2012
4624.9
2013
4558.8
2014
5426.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0