Elaborarea metodelor de sinteză, studiul fizico-chimic şi electrochimic al compuşilor coordinativi polinucleari ai unor metale de tranziţie în baza dioximelor şi tiosemicarbazidei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cocu Maria Alexei
09.819.05.04A
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi obţinute cantităţile necesare de liganzi organici pentru obţinerea compuşilor coordinativi dinucleari în baza tiosemicarbazidei. Va fi efectuată sinteza unei serii de complecşi bi- şi polinucleari ai cuprului, fierului şi cobaltului, cu α-dioxime, utilizând în calitate de liganzi de punte 4,4-dipiridilul şi pirazina. Vor fi obţinuţi compuşi complecşi dinucleari ai Pd(II) şi altor metale de tip d în baza S-metilizotiosemicarbazidei şi 5-terţ-butil-2-(terţ-butiltio)benzen-1,3-dialdehidei. Va fi studiat comportamentul electrochimic al complecşilor obţinuţi la valori variabile de pH şi în diferite soluţii de suport. Va fi analizată stabilitatea energetică a lor.
2010
Vor fi elaborate metode de sinteză şi studiul a compuşilor complecşi polinucleari ai cuprului şi cobaltului cu liganzi ce conţin grupe carboxilice. Va fi studiat comportamentul electrochimic pe electrodul picurător de mercur al 5-terţ-butil-2-(terţ-butiltio)-benzen-1,3-dialdehidei, S-alchiltiosemi-carbazidelor şi al complecşilor obţinuţi. Vor fi modelate teoretic şi verificate pe cale experimentală condiţiile de formare şi distrucţie a complecşilor analizaţi.
2009
120.0
2010
140.0
2009
0.0
2010
0.0