FIŞA DE EVALUARE
a proiectelor din domeniul ŞTIINŢELOR REALE ŞI EXACTE pentru tineri


0=lipsa informaţiei; 1=insuficient; 2=satisfăcător; 3=bine; 4=foarte bine; 5=excelent.
Nr. d/o
Criteriu Indicator Valoare admisă Punctaj acordat
1 Importanţa şi meritul stiintific al proiectului pentru dezvoltarea cercetării şi capacităţilor din R.Moldova1.1Relevanţa proiectului. Argumentarea tematicii proiectului şi fezabilitatea atingerii obiectivelor puse de către echipa de executanţi.0-5
1.2Gradul de noutate/actualitate/ originalitate al problemei abordate şi raportarea la programe nationale/ europene conexe0-5
1.3Masura în care proiectul contribuie la extinderea si consolidarea capaciţilor de cercetare ale tinerilor0-5
1.4Calitatea descrierii nivelului actual al domeniului si specificarea tendintelor, inclusiv a contextului mondial0-5
1.5Masura în care proiectul formeaza cercetători competenţi şi ceruţi de sfera de cercetare şi inovare.0-5
2 Calitatea proiectului (obiective, metodologie, activităţi)2.1Claritatea şi credibilitatea obiectivelor urmărite si raportarea lor la realizările cele mai recente, citate in literatura de specialitate0-5
2.2Metodologia este suficient de elaborată si adecvată realizării scopului proiectului? Gradul de fezabilitate al programului de activitate propus.0-5
2.3Gradul de detaliere şi precizare a activităţilor pentru realizarea temei propuse.0-5
2.4Nivelul de performanta şi calitatea rezultatelor preconizate0-5
2.5Masura în care proiectul dezvoltă capacitatea de cercetare a tinerilor implicaţi în execuţia tezelor de master si doctorat0-5
2.6Gradul de justificare a fondurilor solicitate. Articolele de buget sunt adecvate proiectului?0-5
3 Competenţa echipei şi capacitate de suport a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării3.1Gradul de pregătire a echipei pentru cercetare şi competenţa managerială a conducătorului necesare realizării proiectului. 0-5
3.2Experienţa anterioară de participare în execuţia altor tipuri de proiecte. 0-5
3.3Existenţa unor stagieri în străinătate, finalizarea unor cursuri de perfecţionare profesională, lucrul de educaţie cu studenţii0-5
3.4Infrastructura de cercetare a organizaţiei oferă condiţiile necesare realizării proiectului?0-5
3.5Gradul de suport din partea unor cercetători cu experienţă din organizaţie şi asistenţa lor de consultare şi sprijin în realizarea activităţilor0-5
4 Impactului ştiinţific al proiectului4.1Contribuţia previzibila la formarea de cadre noi ştiinţifice competitive. 0-5
4.2Oportunităţi în formarea de direcţii şi colective noi de cercetare. 0-5
5 Impactul şi beneficiile socioeconomice ale proiectului5.1Contributia previzibilă la imbunatatirea potenţialului de cadre tinere de cercetători din R.Moldova. 0-5
5.2Masura in care proiectul dezvoltă baza promovării unor proiecte internaţionale pentru tineret, stagieri în centre performante etc.0-5
6 Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului.
Se expun avantajele şi dezavantajele proiectului, se motivează pe compartimente punctajul acordat, se argumentează recomandarea sau nerecomandarea de către expert a proiectului pentru finanţare
Total 100