FIŞA DE EVALUARE
a proiectelor pentru PROCURAREA ECHIPAMENTULUI ŞTIINŢIFIC


0=lipsa informaţiei; 1=insuficient; 2=satisfăcător; 3=bine; 4=foarte bine; 5=excelent.
Nr. d/o
Criteriu Indicator Valoare admisă Punctaj acordat
1 Importanţa proiectului pentru extinderea capacităţii de cercetare şi dezvoltare tehnologică a sferei ştiinţei şi inovării din R. Moldova1.11. Masura în care proiectul demonstrează rolul facilităţilor echipamentelor în consolidarea facilităţilor şi capacităţii de cercetare-dezvoltare0-5
1.22. Caracterul de performanţă al instrumentarului procurat şi raportarea facilităţilor condiţionate de el la necesităţile execuţiei lucrărilor de cercetare din R.Moldova0-5
1.33.Contribuţia echipamentului procurat la dezvoltarea domeniului ştiinţific vizat şi a domeniilor conexe.0-5
1.44.Necesitatea facilităţilor de cercetare propuse prin echipamentul procurat la nivel de mai multe instituţii de cercetare. Ce probleme ştiinţifice multidisciplinare vor fi soluţionate.0-5
2 Calitatea activităţilor şi a metodologiei de execuţie a proiectului2.11. Nivelul de performanţă al echipamentelor solicitate, actualitatea şi competitivitatea lor pe plan mondial şi local.0-5
2.22.Claritatea şi credibilitatea obiectivelor urmarite in constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei de cercetare cu echipamentul procurat.0-5
2.33. Existenta in proiect a unui plan de cercetari avansate pe baza echipamentului0-5
2.44. Noutatea/originalitatea solutiilor, metodelor, instrumentelor de lucru propuse in realizarea facilitatilor asigurate de echipament.0-5
2.55. Asigurarea logistica a montarii utilajului. Functionarea in complex a echipamentului cu alte facilitati de cercetare.0-5
2.66. Gradul de justificare a fondurilor solicitate. Contributia unor parteneri in cofinantarea proiectului.0-5
3 Competenţa echipei şi capacitatea de suport a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării privind dezvoltarea de facilităţi noi3.11. Nivelul de competenta si experienta ale echipei si conducatorului necesare realizarii proiectului. Contributia anterioara a echipei la proiectarea si exploatarea unor echipamente de cercetare.0-5
3.22. Gradul de antrenare a tinerilor in exploatearea si utilizarea facilitatilor echipamentului. Existenta unor teme de doctorat sau masterat, care necesita.0-5
3.33.Corespondenta infrastructurii de cerc etare a organizatiei cu facilitatile echipamentului procurat.0-5
3.44. Contributia financiara si suportul logistic al organizatiei in procurarea si montarea echipamentului.0-5
4 Funcţionabilitatea şi utilizarea eficientă a utilajului procurat în cadrul proiectului4.11. Existenta unei viziuni privind exploatarea de durata si modernizarea ulterioara a echipamentului.0-5
4.22. Existenta unui suport din strainatate la exploatarea echipamentului0-5
4.33. Existenta in proiect a unui plan de utilizare colectiva a echipamentului. Existenta partenerilor si potentialilor utilizatori.0-5
5 Facilităţile echipamentului şi avansarea în cercetare şi inovare5.11. Contributia previzibila la imbunatatirea infrastructurii cercetari si pozitionarii stiintei din R.Moldova in context mondial.0-5
5.22. Oportunitati de utilizare a facilitatilor echipamentului in pregatirea cadrelor stiintifice si instruirea universitara.0-5
5.33. Posibilitati de utilizare in solutionarea unor probleme din sectorul inovational.0-5
6 Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului.
Se expun avantajele şi dezavantajele proiectului, se motivează pe compartimente punctajul acordat, se argumentează recomandarea sau nerecomandarea de către expert a proiectului pentru finanţare
Total 100