FIŞA DE EVALUARE
a propunerilor privind organizarea a MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE


0=lipsa informaţiei; 1=insuficient; 2=satisfăcător; 3=bine; 4=foarte bine; 5=excelent.
Nr. d/o
Criteriu Indicator Valoare admisă Punctaj acordat
1 Importanţa proiectului pentru extindrea procesului de cercetare ştiinţifică1.1Cunoaşterea realizărilor şi relevanţa proiectului în raport cu dinamica cercetării ştiinţifice la nivel internaţional0-5
1.2Gradul de sensibilizare a mediului educaţional, de cercetare şi economic0-5
1.3Succesiunea logică a etapelor proiectului0-5
1.4Oportunităţi pentru extinderea relaţiilor în ţară şi peste hotare0-5
1.5Existenţa unui suport din străinătate întru realizarea proiectului0-5
2 Importanţa practică a proiectului2.1Relevanţa tematicii propuse în dezvoltarea noilor colaborări în regiune şi în spaţiul european de cercetare0-5
2.2Istoria manifestării ştiinţifice şi importanţa activităţilor conexe0-5
2.3Intra- şi interdisciplinaritatea manifestării0-5
2.4Fezabilitatea şi sustenabilitatea evenimentului0-5
2.5Impactul evenimentului0-5
3 Concordanţa planului de realizare cu obiectivele proiectului3.1Argumentarea perioadei de desfăşurarea a manifestării0-5
3.2Asigurarea tehnică şi logistică a manifestării0-5
3.3Gradul de justificare a fondurilor solicitate0-5
3.4Oportunităţi pentru discuţii şi schimbul rezultatelor ştiinţifice avansate0-5
3.5Procesul de selecţie şi publicare a lucrărilor manifestării ştiinţifice0-5
3.6Structura evenimentului şi reprezentativitatea participanţilor0-5
4 Competenţa ştiinţifico-practică a echipei de realizare a proiectului4.1Experienţa directorului de proiect în activităţi organizatorice0-5
4.2Gradul de competenţă a echipei de realizare proiectului0-5
4.3Gradul de atragere a tinerilor cercetători (pînă la 35 ani)0-5
4.4Activităţi de diseminare a informaţiei şi a rezultatelor evenimentului0-5
5 Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului:
(Se expun avantajele şi dezavantajele proiectului, se motivează pe compartimente punctajul acordat, se argumentează recomandarea sau nerecomandarea de către expert a proiectului pentru finanţare)
Total 100