FIŞA DE EVALUARE
a proiectelor de CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE


0=lipsa informaţiei; 1=insuficient; 2=satisfăcător; 3=bine; 4=foarte bine; 5=excelent.
Nr. d/o
Criteriu Indicator Valoare admisă Punctaj acordat
1 Relevanţa ştiinţifico-tehnologică a proiectului1.1 Nivelul actual al cunoaşterii asupra temei propuse, pe plan naţional şi internaţional.0-5
1.2 Necesitatea şi oportunitatea proiectului 0-5
1.3 Succesiunea logică a etapelor proiectului0-5
1.4 Metode de cercetare şi protocoale experimentale prevăzute a fi utilizate0-5
1.5 Rezultatele ştiinţifice preconizate, cu evidenţierea gradului de noutate0-5
1.6 Riscuri previzibile şi modul lor de gestionare0-5
2 Importanţa şi impactul proiectului2.1 Corespondenţa rezultatelor preconizate cu necesităţile potenţialilor beneficiari0-5
2.2 Măsura în care concepţia proiectului conduce la obţinerea rezultatelor ştiinţifice preconizate0-5
2.3 Impactul ştiinţific, tehnologic, socio-economic etc. al rezultatelor proiectului, inclusiv sub aspectul contribuţiei la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova0-5
2.4 Perspective de valorificare a rezultatelor şi de continuare a cercetării prin cooperare naţională şi internaţională, inclusiv Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene0-5
2.5 Activităţi de diseminarea a rezultatelor0-5
3 Calitatea ştiinţifico-tehnologică a proiectului, concordanţa planului de realizare cu obiectivele practice3.1 Fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectului0-5
3.2 Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru desfăşurarea cercetării (mijloace proprii sau asigurate prin colaborare cu alte organizaţii)0-5
3.3 Dimensionarea cheltuielilor în concordanţă cu schema de încadrare a personalului0-5
3.4 Respectarea condiţiilor de eligibilitate a costurilor0-5
3.5 Originalitatea propunerii de proiect, inclusiv sub aspectul evitării suprapunerilor0-5
4 Competenţa ştiinţifico-practică a echipei şi capacitatea de cercetare aplicativă a organizaţiei4.1 Experienţa directorului de proiect în domeniul tematicii propuse cu precădere în ultimii 5 ani0-5
4.2 Nivelul de competenţă a echipei, de cercetare0-5
4.3 Gradul de atragere şi încadrare a tinerilor cercetători în vârstă de până la 35 ani0-5
4.4Perspectivele de colaborare între diferite unităţi de cercetare, agenţi economici şi alte instituţii din sfera ştiinţei şi inovării0-5
5 Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului:
Total 100