FIŞA DE EVALUARE
a proiectelor din domeniul ŞTIINŢELOR REALE ŞI EXACTE


0=lipsa informaţiei; 1=insuficient; 2=satisfăcător; 3=bine; 4=foarte bine; 5=excelent.
Nr. d/o
Criteriu Indicator Valoare admisă Punctaj acordat
1 Relevanţa practică şi meritul stiintifico-tehnologic al proiectului1.1Importanţa cercetărilor preconizate pentru dezvoltarea bazelor economiei bazate pe cunoaştere din R.Moldova0-5
1.2Gradul de noutate/actualitate al problemelor abordate şi raportarea la programe nationale/ europene conexe 0-5
1.3Gradul de analiză al nivelului actual al domeniului cu specificarea tendinţelor şi argumentarea problematicii în condiţiile R.Moldova. Legătura cu cercetările fundamentale anterioare0-5
1.4Contribuţia previzibilă a proiectului la sporirea capacităţii de transfer tehnologic şi inovare 0-5
1.5Masura în care proiectul va contribui la dezvoltarea colaborărilor cu parteneri din sectorul real al economiei0-5
2 Calitatea ştiinţifică şi tehnologică a proiectului, concordanţa planului de realizare cu obiectivele pracitice 2.1Gradul de conformitate al programul de activitate cu obiectivele practice propuse0-5
2.2Gradul de fezabilitate al programului de activitate şi metodologiei de realizare propuse. Existenţa unor cercetări preliminare cu modele demonstraţionale.0-5
2.3Nivelul de performanta şi calitatea rezultatelor preconizate cu finalităţi practice.0-5
2.4Noutatea/ originalitatea tehnologiilor, metodelor, instrumentelor de lucru propuse în realizarea activităţilor0-5
2.5Gradul de înzestrare tehnico-tehnologică şi metodologică proprie şi posibilităţile de acces la alte facilităţi de cercetare0-5
2.6Gradul de justificare a fondurilor solicitate.0-5
3 Competenţa ştiinţifico-practică a echipei şi capacitatea de cercetare aplicativă a organizaţiei 3.1Nivelul de competenţă si experienţă ale echipei şi conducătorului necesare realizării proiectului.0-5
3.2Contributia anterioară la realizarea unor cercetări aplicative. Existenţa brevetelor de invenţie.0-5
3.3Gradul de antrenare al cercetătorilor tineri (sub 35 de ani)0-5
3.4Existenţa facilităţilor şi infrastructurii necesare în execuţia proiectului din organizaţia solicitantă0-5
3.5Suportul logistic şi cu resurse a organizaţiei la execuţia proiectului0-5
4 Impactul tehnologico-inovaţional al proiectului4.1Contribuţia previzibila la cresterea performanţelor şi competitivităţii tehnologice şi inovaţionale. Potenţialul de brevetare.0-5
4.2Impactul asupra formarii de direcţii şi colective noi de cercetare.0-5
5 Impactul şi beneficiile socioeconomice ale proiectului5.1Contributia previzibilă la formarea de capacităţi tehnologice noi în R.Moldova şi în promovarea de proiecte de transfer tehnologic.0-5
5.2Impactul cercetărilor preconizate în dezvoltarea sectoarelor de producţie din ţară, în prestarea de servicii ştiinţifico-tehnologice.0-5
6 Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului.
Se expun avantajele şi dezavantajele proiectului, se motivează pe compartimente punctajul acordat, se argumentează recomandarea sau nerecomandarea de către expert a proiectului pentru finanţare
Total 100