Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concurs comun al proiectelor științifice de cercetare moldo - belaruse, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019-2020


1. Date generale:

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus lansează Apelul concursului comun de proiecte științifice de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare științifică și tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus din 13 noiembrie 2003.

 

2. Scopul și obiectivele concursului:

Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea activităţilor de cercetare, promovarea şi sprijinul cooperarii ştiinţifice a cercetătorilor din Republica Moldova şi Belarus pe direcțiile strategice de interes comun:

Materiale, produse și tehnologii noi;
Eficiența energetică și dezvoltarea surselor de energie regenerabilă;
Sănătate și biomedicină;
Biotehnologie;
Patrimoniul național și dezvoltarea societății;

Obiectivele concursului:

1) Promovarea activităților științifice și asigurarea vizibilității internaționale;

2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării;

3) Stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

4) Creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

5) Crearea și consolidarea parteneriatelor/consorțiilor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale, inclusiv în Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020;

6) Diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare.

3. Condiţii de participare

1) Participantul la concurs poate fi instituţia publică de cercetare din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.

2) În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale organizaţiei-executor, care deţin grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.

3) Colectivul de cercetători din Moldova poate include nu mai mult de 10 persoane, din care minimum 30% sunt tineri cercetatori cu vârsta de până la 35 ani.

4) Propunerea de proiect va include probleme actuale ale științei și inovării.

5) Organizațiile participante la concurs care vor cofinanța mai mult de 20% din valoarea totală a proiectului vor avea prioritate; cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de bugetul de stat.

6) Propunerea de proiect va prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate.

7) Propunerea va conține date privind diseminarea rezultatelor științifice obtinute, inclusiv pe pagina web a organizației executoare.

8) Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care descriu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine;

9) Descrierea colaborării naționale și internaționale, inclusiv posibilitatea elaborării și depunerii propunerilor de proiecte la Programul Uniunii Europene Orizont 2020 și fortificarea colaborării în spațiul european de cercetare.

10) Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de director în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

11) Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea dosarului înaintat la concurs.

12) Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

4. Mijloace financiare

1) Finanţarea de la bugetul de stat pentru un proiect nu va depăşi suma de 300 mii lei (150 mii lei anual), pentru o perioadă de 24 luni (1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020). Prioritate vor avea propunerile de proiect, care au si un volum de cofinanțare. Cofinanţarea este asigurată prin scrisorile de garanţie ale organizaţiilor executor și argumentată prin calcule care explică mijloacele financiare atribuite din surse proprii în cazul acceptării proiectului spre finanţare. În cazul neutilizării conform destinației a mijloacelor bugetare alocate, directorii de proiect și organizația-executoare nu vor avea dreptul de a participa la concursurile anunțate de ANCD, fiind sancționate în conformitate cu legislația în vigoare.

2) Repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea (cofinanţarea) activităţilor de cercetare, de la bugetul de stat, se efectuează pe programe şi proiecte, în corespundere cu direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, aprobate de Parlament, şi se realizează de către instituţiile de cercetare, acreditate în modul stabilit, pentru a asigura dezvoltarea ştiinţei, economiei durabile, creşterea bunăstării şi calităţii vieţii şi crearea unui mediu favorabil absorbţiei inovaţiilor:

Notă:

a) Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei pe articole, conform clasificației bugetare, iar calculele argumentate prin estimări (descifrări);

b) Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea Contractantă.

 Ţara partener: Belarus

Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 150

Suma maxima a proiectului (mii lei): 300

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
15 iunie 2018
-
01 august 2018 ora 17:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
04 august 2018
-
15 octombrie 2018
Data demarării recepţionării contestaţiilor
18 octombrie 2018
-
19 octombrie 2018
Data nominalizării câştigătorului
10 noiembrie 2018