Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2021


Proiect de inovare și transfer tehnologic – proiect care include activități ce au ca scop crearea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor noi, inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii și tehnologii progresive, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice din Programul Național de Cercetare și Inovare pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2019.

 

1. Propunerile de proiecte vor fi elaborate în următoarele priorități:

 

Prioritatea I. SĂNĂTATE

Prioritatea II. AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

Prioritatea III. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
Prioritatea V. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE
2. Cuantumul total al mijloacelor financiare este 4,78 mil. lei:

I. Sănătate – 0,5 mil. lei;

II. Agricultură durabilă, Securitate alimentară și siguranța alimentelor – 0,5 mil. lei;

III. Mediu și schimbări climatice – 1,0 mil. lei;

IV. Provocări societale – 0,0 mil. lei;

V. Competitivitate economică și tehnologii inovative – 2,78 mil. lei.

Cuantumul maxim pentru un proiect nu va depăși valoarea de 1.000.000 lei din bugetul de stat.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Finanțarea de la bugetul de stat solicitată nu va depăși 50% din valoarea totală a proiectului.

Cofinanțarea va fi realizată din alte surse decât cele bugetare.

3. Condițiile de participare la concurs

3.1 Beneficiarii finanțării proiectelor de inovare și transfer tehnologic din bugetul de stat sînt organizațiile din domeniile cercetării și inovării, în conformitate cu art. 95 și 96 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004;

3.2 Proiectele de inovare și transfer tehnologic vor include activități ce au ca scop crearea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor noi, inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii, tehnologii progresive transferului de cunoștințe și rezultatelor cercetării de către organizațiile din domeniile cercetării și inovării prevăzute la art. 95 alin. (1) și 96 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, independent sau în clustere/parteneriate cu alți subiecți din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, organizațiilor internaționale și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova în conformitate cu acordurile încheiate;

3.3 Este interzisă depunerea de proiecte în care unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.4 Condiții înaintate față de organizații :

1) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

2) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

3) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

3.5. Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic:

Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu indicarea separată a acestora.

Din suma totală solicitată din bugetul de stat:

a) remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, în baza contractelor de prestări servicii de cercetări științifice, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent – până la 20%, inclusiv impozitele achitate de angajator;

b) procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului – până la 10%;

c) deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 5%;

d) servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere) - până la 10%;

e) achiziționarea echipamentelor tehnologice doar noi (în afara tehnicii de calcul și accesoriilor conexe, software, licențe, telefoane mobile, tablete, etc) - până la 100%.

Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.5 lit. a)-e), fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile propunerii de proiect.

3.6. Categoriile de cheltuieli neeligibile de a fi reflectate în bugetul propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic:

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.3.5.
Perioada de realizare a proiectului: 12 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 1000

Suma maxima a proiectului (mii lei): 1000

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
11 martie 2020
-
14 aprilie 2020 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
15 aprilie 2020
-
15 iunie 2020
Data demarării recepţionării contestaţiilor
17 iunie 2020
-
30 iunie 2020
Data nominalizării câştigătorului
10 iulie 2020