Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


„Programe de postdoctorat” pentru anuii 2021-2022


 Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2021, în corespundere cu:

‒ Planul de admitere la programele de postdoctorat pe priorități strategice pentru anul 2021, aprobat prin HG nr.572/2020

‒ Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr.381/2019,

‒ Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobat prin HG nr.382/2019

‒ Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat, aprobat prin HG nr.499/2018.

 

 

1. Prioritățile strategice și numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat sunt stabilite de Planul de admitere la programele de postdoctorat pe priorități strategice pentru anul 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.572/2020, ce poate fi accesat AICI.

 

2. Numărul de locuri cu finanțare de la buget conform priorităților strategice:

‒ Sănătate (4)

‒ Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranța alimentelor (5)

‒ Provocări societale (13)

‒ Competitivitate economică și tehnologii inovative (1)

 

3. Condițiile de participare la concurs

1) La concurs poate participa organizația din domeniile cercetării și inovării, abilitată în condițiile legii. Organizația va asigura accesul candidatului la programul de postdoctorat.

2) Programele de postdoctorat sunt destinate persoanelor care dețin titlul științific de doctor și la etapa de depunere a propunerii de proiect au acumulate un volum de 2/3 din cercetare la temă și publicații.

3) Cetățenii străini pot accede la programe de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat în condițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale, pe principiul reciprocității.

4) Proiectele depuse vor prezenta clar și explicit propunerea de proiect (în formă de dosar) și planul individual de cercetare, ce vor reflecta tema de cercetare, scopul și obiectivele stabilite, metodologia cercetării, etapele de realizare a proiectului de cercetare, indicatorii și termenii de monitorizare, rezultatele scontate și durata programului de postdoctorat.

5) Alocaţia anuală din bugetul de stat pentru proiect nu va depăşi 120,0 mii lei. Finanțarea de la bugetul de stat pentru un proiect este prevăzută pentru 24 luni. În cazul în care postdoctorandul nu susține în termen teza de doctor habilitat sau nu solicită evaluarea sintezei lucrărilor științifice i se acordă o perioadă de grație de un an fără finanțare de la bugetul de stat.

6) Organizația din domeniile cercetării și inovării va restitui în bugetul de stat bursa achitată posdoctorandului în cadrul proiectului finanțat de la bugetul de stat, dacă după 24 luni și perioada de grație un an (conf.pct 5), acesta nu a susținut teza de doctor habilitat sau sinteza lucrărilor științifice publicate.

7) În cazul suspendării programului de postdoctorat, în condițiile prevederilor legislației (HG 499/2018 și Codul Muncii), se prelungește perioadă acordată pentru obținerea titlului științific de doctor habilitat cu durata suspendării.

8) Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

9) Nu pot fi înaintate la concurs proiecte anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale în formă de bursă postdoctorală.

10) Postdoctorandul și organizația din domeniile cercetării și inovării sunt responsabili atât de rezultatele științifice ale programelor de postdoctorat, cât și de respectarea eticii și bunei conduite în cercetarea științifică.

11) Programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctor habilitat sau în baza sintezei lucrărilor științifice publicate prezentate public comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat cu obținerea titlului de doctor habilitat.

12) Nu este acceptată, după finalizarea perioadei de depunere a dosarului la concurs (termenul limită conform calendarului concursului) orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii. Dosarele (propunerile de proiect) care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

 

4. Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul proiectului de cercetare și inovare din bugetul de stat, modul de prezentare și alocare:

1) Bursa lunară a postdoctorandului – în mărimea unui salariu mediu primit până la înscrierea la postoctorat, dar nu mai mult decât salariul mediu pe economie din anul precedent (conform Hotărârii Guvernului nr. 678/27.12.2019 – constituie 7953 lei)

2) Cheltuieli pentru mobilități pe durata desfășurării proiectului de cercetare;

3) Editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice, altor tipuri de lucrări științifice și științifico-didactice relaționate proiectului de cercetare, inclusiv cotizațiile de publicare;

4) Asigurarea serviciilor conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere).

5) Postdoctorandul poate beneficia, după caz, de un consultant științific cu titlul științific de doctor habilitat, remunerat de Organizație din surse proprii.

6) Nu sunt eligibile cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ și tehnic.

7) Organizația din domeniile cercetării și inovării poate solicita finanțare bugetară integrală sau parțială pentru proiectul postdoctoral din cadrul programului de postdoctorat. Cofinanţarea se va confirma prin scrisori de garanţie. Cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de la bugetul de stat.

8) Cheltuielile se vor argumenta prin calcule care descifrează utilizarea mijloacelor financiare atribuite, inclusiv din surse proprii, în cazul acceptării proiectului spre finanţare.

9) Volumul mijloacelor financiare se repartizează de organizația din domeniul cercetării și inovării care este responsabilă de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

10) Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare, iar calculele se vor argumenta prin estimări (descifrări). Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului şi înregistrarea acestuia la Autoritatea contractantă (Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare).

11) Resursele financiare alocate unei poziții de postdoctorand nu pot fi utilizate pentru realizarea activităților unui alt postdoctorant de pe aceiași sau altă poziție. Mijloacele bugetare alocate pregătirii cadrelor prin postdoctorat, rămase neutilizate ca urmare a imposibilității de continuare a programului de postdoctorat vor fi restituite de organizația din domeniul cercetării și inovării în bugetul de stat.
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 120

Suma maxima a proiectului (mii lei): 240

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
07 septembrie 2020
-
09 octombrie 2020 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
26 octombrie 2020
-
22 noiembrie 2020
Data demarării recepţionării contestaţiilor
23 noiembrie 2020
-
25 noiembrie 2020
Data nominalizării câştigătorului
16 decembrie 2020