Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2017


Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017.

Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este implementarea inovațiilor sau transferul tehnologiilor noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare: Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani.

Bugetul proiectului: Proiectele de inovare şi transfer tehnologic se finanţează de la bugetul de stat, în volum de cel mult 50% din costul proiectului, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare din sursele proprii a agentului economic, care constituie minim 50% din costul proiectului.

Cuantumul anual de finanțare a unui proiect: Finanțarea proiectului din sursele bugetului de stat este pînă la 1 mil. lei pentru un an de implementare a proiectului.

Suma disponibilă a grantului este 6,3 mil. lei pentru proiectele din anul 2017.

Cofinanţarea cu mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către cofinanţator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind alocate numai după realizarea cofinanţării.

Cofinanţarea cu mijloace materiale poate fi admisă în următoarele forme: utilaje, aparate, echipamente, materiale circulante, servicii necesare pentru realizarea proiectelor legate de procesul tehnologic din cadrul  acestora.

Pentru toate lucrările şi cheltuielile realizate prin cofinanţare, documentele justificative trebuie să corespundă perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat cofinanţarea. Cofinanţatorii vor asigura înregistrarea documentelor în circuitul financiar-contabil în evidenţe separate, destinate proiectului respectiv.

Activităţile principale: Activitățile de inovare și transfer tehnologic vor fi realizate în cadrul următoarelor direcţii strategice:

 

  •     Materiale, tehnologii si produse inovative
  •     Eficienta, energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie
  •     Sanatate si biomedicina
  •     Biotehnologie

 

Grupul ţintă: Agenții economici de drept public și privat din Republica Moldova

Condițiile de eligibilitate al organizației-executoare sînt confirmate prin: 

a) certificatul de acreditare de către Consiliul Naţional de Acreditate şi Atestare (CNAA) sau statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic/ incubatorului de inovare;

b) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional;

c) declaraţia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori/ cofinanţatori;

d) confirmarea înregistrării obligatorii a obiectelor de proprietate intelectuală, în condiţiile legii, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a rezultatelor proiectelor anterioare;

e) lipsa încălcărilor anterioare ale prevederilor unor contracte de finanţare  cu Consiliul Suprem, Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Centrul Proiecte Internaţionale, termenul de prescripţie stabilit fiind de 3 ani.

Condiţiile de prezentare:

Propunerile de proiecte de transfer tehnologic de inovare vor fi elaborate conform formularului-tip şi însoţit de:

a) scrisoarea de garanţie a cofinanţării;

b) planul de afaceri / studiul de fezabilitate (optional);

c) copia brevetului (dacă este cazul);

d) copia certificatului de înregistrare și extrasului a întreprinderii-executor și cofinanțator;

e) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat a executorului și cofinanţatorului la data depunerii propunerii de proiect;

f) copia de pe extrasul eliberat de bancă privind disponibilitatea (neblocarea) contului (în cazul altor întreprinderi decît cele cu cont la trezoreria de stat);

g) certificatul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare sau cererea cu intenţia de a deveni rezident al PŞT/II, în baza proiectului de inovare și transfer tehnologic depus la concurs;

h) copiile buletinelor de identitate ale personalului angajat în proiect şi CV-urile;

i) declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit în ultimii 3 ani fiscali consecutivi;

k) alte documente solicitate de AITT.

Aceste acte vor fi anexate la propunerea de proiect într-un singur fișier în format pdf și plasate în sistemul informaţional expert-online pe pagina web: www.expert.asm.md de către conducătorul proiectului.

Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi în format electronic, la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic.

Formularele necesare pentru participarea la concurs pot fi descărcate mai jos:

1) Formularul proiectului cu scrisoare de însoțire

2) Planul de afaceri partea 1 și partea 2

3) Scrisoarea de garanție a cofinanțării

4) Declarația de eligibilitate

5) Ghid privind perfectarea proiectului de inovare și transfer tehnologic

6) Ghid privind completarea planului de afaceri

 

7) Declarație privind valoarea ajutorului de minimis primit

Calendarul competiției:

Proiectele se vor depune în perioada de 01.06.2016 - 05.09.2016.

Termenul limită de depunere a proiectului: 05.09.2016

Termenul de verificare primară: 06.09.2016 – 12.09.2016

Termenul de expertiză științifică: 13.09.2016 – 31.10.2016

Termenul de contestație: 02.11.2016 – 04.11.2016

Termenul de aprobare pentru finanțare: 01.02.2017 – 31.03.2017

 

Adresă:

mun. Chişinău, str. Mioriţa 5, et.4, of. 407

Telefon: (022) 88-25-64, (022) 88-25-69

Fax: (022) 88-25-60

persoanele de contact:

Ion Scalețchi, 069775599, [email protected]

Vadim Iațchevici, 068115110, [email protected]
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 1000

Suma maxima a proiectului (mii lei): 2000

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
01 iunie 2016
-
05 septembrie 2016 ora 23:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
13 septembrie 2016
-
30 octombrie 2016
Data demarării recepţionării contestaţiilor
02 noiembrie 2016
-
04 noiembrie 2016
Data nominalizării câştigătorului
31 martie 2017