Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Susținerea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație
dr. Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
2018 - 2019
2Foametea organizată și represiunile pe motiv confesional în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova
dr. Pădureac Lidia
2017 - 2018
3Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale
dr. Şleahtiţchi Mihail
2016 - 2017
4Elaborarea Modelului dezvoltării inovaționale sustenabile a universităților în baza cercetării culturii inovaționale a tinerilor specialiști
,dr. Suslenco Alina
2016 - 2017
5Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953): cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova.
dr. Pădureac Lidia
2015 - 2016
6Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă
dr. Zastînceanu Liubov
2015 - 2018
7Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățămîntului artistic național
dr. Bularga Tatiana - 2017
dr.hab Babii Vladimir - 2015
dr.hab Babii Vladimir - 2016
2015 - 2018
8Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură
dr.hab Şaragov Vasilii
2015 - 2018
9Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității
dr. Morari Marina
2015 - 2018
10Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psihosocială a acestora în contextul integrării europene
dr. Briceag Silvia
2015 - 2017
11Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar
dr. Zorilo Larisa
2015 - 2018
12Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăţi anti-aderenţă şi anti-uzură prin metoda electroeroziunii
dr.hab Topală Pavel
2015 - 2018
13Elaborarea unui dicţionar plurilingv de frazeologisme ale defectelor omeneşti
dr. Lăcustă Elena
2015 - 2016
14Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor cu structură neomogenă
dr. Petic Mircea
2015 - 2016
15Tehnologia de optimizare a producției de struguri în SC «Tomai-Vinex» SA.
dr. Cara Serghei
2013
16Filologia secolului XXI. Ediţia V. Creativitatea lingvală: de la semn la text
dr. Şleahtiţchi Maria
2012
17Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”
dr. Abramciuc Valeriu
2012
18Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”
dr.hab Ciocanu Gheorghe
2012
19Solul ca patrimoniu mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de studii în experienţe de lungă durată pe asolamente şi culturi permanente a ICCC „Selecţia” la Bălţi, Republica Moldova
dr. Vozian Valeriu
2012
20Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţămîntului superior
dr.hab Revenco Mihail
2012
21Dicționar de frazeologisme somatice din limba română, rusă, franceză și engleză
dr. Lăcustă Elena
2012 - 2013
22Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa muncii Republicii Moldova in condiţiile dezvoltării regionale
dr. Movilă Irina
2012 - 2014
23Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor combinate de sinteză, depunere şi modificare a proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi nanostructurilor semiconductoare II-VI
Guţan Valeriu - 2011
dr. Olaru Ion - 2014
dr. Olaru Ion - 2013
dr. Olaru Ion - 2012
2011 - 2014
24Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional
dr. Briceag Silvia
2011 - 2013
25Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de intensificare a procesului de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu gaze acide
dr.hab Şaragov Vasilii
2011 - 2014
26Predarea şi învăţarea limbii şi culturii franceze prin mijloacele audio şi video în cadrul facultăţilor de limbi şi literaturi străine din Republica Moldova
dr. Coşciug Angela
2011 - 2012
27Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu interdisciplinar asupra literaturii române din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX)
dr. Şleahtiţchi Maria
2011 - 2014
28Cercetări tehnologice privind formarea suprafeţelor cu proprietăţi superioare de termoemisie electronică cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
dr.hab Topală Pavel
2011 - 2014
29Cercetarea proceselor dinamice în sistemul Pămînt-troposferă-ionosferă-magnitosferă
dr. Plohotniuc Eugeniu
2011 - 2014
30Cercetări teoretice şi experimentale privind procesul de prelucrare complexă a suprafeţelor metalice
dr. Pereteatcu Pavel
2011 - 2014
31Cercetarea impactului strategiei de dezvoltare a potenţialului profesional al specialiştilor asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în condiţiile globalizării
dr. Movilă Irina
2011 - 2014
32Cercetarea reglementărilor naţionale în materia drepturilor copilului şi elaborarea proiectului Codului copilului în contextul edificării statului de drept
dr. Ţarălungă Victoria
2011 - 2012
33Cercetarea structurilor asociative ale limbii române şi elaborarea dicţionarului asociativ
dr.hab Popa Gheorghe
2011 - 2014
34Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei sub aspect socio-psiho-pedagogic în şcoala primară rurală
dr. Zorilo Larisa
2011 - 2014
35Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor lichide şi solide într-un larg al stărilor (temperaturi joase şi înalte supuse deformaţiilor)
dr. Băncilă Simion
2011 - 2014
36Cercetarea legislaţiei şi analiza instituţiilor fundamentale ale dreptului familiei în vederea elaborării unui Comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova
dr. Pînzari Veaceslav
2011 - 2012
37Probleme de management ale centrelor comerciale în contextul pregătirii specialiştilor în instituţiile superioare
dr. Movilă Irina
2010
38Structuri topologice şi aplicaţiile lor în analiză şi teoria automatelor
dr.hab Cioban Mitrofan
2010 - 2011
39Pregătirea cadrelor pentru educaţia preşcolară şi învăţămîntul primar: experienţă şi perspective.
dr. Priţcan Valentina
2009
40Formarea strategică a potenţialului uman în învăţământ cu utilizarea tehnologiilor informaţionale
dr. Movilă Irina
2009 - 2010
41Perspective şi abordări ale comunicării interculturale în Republica Moldova în procesul integrării europene
dr. Sainenco Ala
2009 - 2010
42Reconceptualizarea paradigmei educaţionale în învăţămîntul muzical pentru copii din perspectiva curriculară
dr.hab Gagim Ion
2009 - 2010
43Perfecţionarea formării juridice profesionale iniţiale şi continue prin intermediul modernizării sistemului curricular universitar
dr. Vrabie Corneliu
2009 - 2010
44Cercetări tehnologice privind formarea straturilor de oxizi şi hidro-oxizi pe suprafeţe conductibile cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
dr.hab Topală Pavel
2009 - 2010
45Analiza spectrelor polimorfe ale genelor de protein kinase (PK) în genotipurile de porumb rezistente faţă de anumiţi patogeni
dr. Bondarenco Ecaterina
2008