Elaborarea tehnologiilor genetice de creare a soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, cu potenţial ereditar înalt pentru caracterele de producţie, calitate şi rezistenţă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Lupaşcu Galina Alexei
11.817.04.10A
2011
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2012
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2013
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
2014
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2020-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi elucidate linii de grîu cu rezistenţă complexă la factori biotici şi abiotici nefavorabili, precum şi rolul factorului citoplasmatic în manifestarea şi durabilitatea însuşirii de rezistenţă. Vor fi transmise la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante 4 soiuri de culturi păioase: Moldova 79 (grîu comun), Hordeiforme 339 (grîu durum de toamnă), Ingen 40 (triticale), Tetram (secară), un soi de soia – Nadejda, un soi de tomate – Mary Gratefully. Va fi determinată capacitatea combinativă a 27 linii dihaploide de porumb, ceea ce va permite estimarea parametrilor genetici ai heterozisului la combinaţii hibride perspective. Vor fi obţinute noi linii dihaploide de porumb cu conţinut ridicat de gene alele favorabile. Vor fi obţinute noi linii de porumb – inductori eficienţi ai haploizilor.
2012
Va fi stabilit rolul gradului de dominanţă şi distanţelor genetice între soiurile-părinţi în manifestarea nivelului, frecvenţei transgresiilor şi interacţiunilor genice valoroase în populaţiile de grâu şi tomate. Vor fi elucidate genotipuri de grâu şi tomate în calitate de forme materne eficiente pentru dirijarea procesului de ameliorare. Vor fi detectaţi loci polimorfi în baza markerilor microsatelitici SSR, asociaţi cu rezistenţa la maladii şi unii indici valoroşi de producţie la genotipurile de soia. Vor fi identificate noi linii de porumb cu capacitate înaltă de dublare spontană a numărului de cromozomi. Va fi stabilit rolul unor oligogene în fenomenul de heterozis la porumb. Vor fi identificate noi genotipuri de grâu, secară, triticale, soia, tomate, năut şi arahide cu indici biologici şi de producţie importanţi. Vor fi selectate forme de perspectivă pentru obţinerea boabelor de calitate superioară la năut şi linte. Vor fi transmise la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova un soi de secară şi un soi de grâu durum.
2013
Va fi elucidată infl uenţa factorului matern asupra segregării transgresive în populaţiile F2, F3, F4 şi bacross a genotipurilor de grâu comun în baza indicilor de productivitate şi rezistenţă la maladii fungice predominante. Vor fi identifi cate genotipuri performante de culturi cerealiere păioase cu caractere agronomice valoroase, reprodus materialul iniţial al unui soi nou de grâu durum de toamnă pentru a fi transmis la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante. Vor fi identifi cate şi selectate genotipuri de soia, năut, linte, arahide cu indici înalţi de productivitate, calitate a boabelor şi rezistenţă la frig, secetă, maladii. Vor fi obţinute noi linii haploide de porumb cu ajutorul inductorilor efi cienţi şi elucidate particularităţile de manifestare fenotipică a liniilor haploinductoare şi haploide dublu de porumb, stabilită capacitatea combinativă şi productivitate a liniilor haploide dublu perspective de porumb. Vor fi stabilite particularităţile efectului de heterozis la noile combinaţii hibride de tomate în manifestarea caracterelor de creştere, productivitate şi rezistenţă la factori biotici şi abiotici.
2014
Va fi stabilit rolul factorului de interacţiune părinte matern x condiţii de an în manifestarea epistaziilor, transgresiilor valoroase pentru caracterele de rezistenţă la maladii fungice, elementele de productivitate la grâul comun de toamnă şi vor fi identificate genotipuri de grâu în calitate de forme materne eficiente. Vor fi identificate noi forme perspective de triticale, grâu comun şi grâu durum în baza indicilor de productivitate, rezistenţă la factori biotici şi abiotici nefavorabili, calitate biochimică înaltă a boabelor. Vor fi multiplicate 1 soi de triticale şi 1 soi de grâu durum de toamnă pentru transmiterea la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a RM în a. 2015. Va fi transmis la CSTSP a RM un nou soi de soia cu indici înalţi de productivitate şi precocitate medie. Vor fi selectate genotipuri transgresive de tomate după un complex de caractere valoroase şi identificat forme şi linii noi, cu diferit grad de precocitate, înalt productive, cu fructe de diferite mărimi, calităţi gustative înalte, rezistente la factorii extremali ai mediului. Se vor obţine seminţe de calitate la soiul nou de tomate Deliciu. Va fi elucidată productivitatea şi capacitatea combinativă a noilor linii dihaploide de porumb, în baza cărora va fi stabilită organizarea genetică a fenomenului de heterozis.
2011
1231.0
2012
1465.7
2013
1431.0
2014
1423.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0