Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţia componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Balaban Larisa Ivan
15.817.06.08A
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-04-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi examinate și valorificate fondurile de manuscrise muzicale din biblioteca de partituri a Sălii cu Orgă, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, conținând lucrări din patrimoniu și creația actuală. Vor fi localizate și identificate documentele muzicale. Va fi testat un model unitar de pașaport informațional pentru lucrările muzicale precum și un model de registru pentru stocare a documentelor. Vor fi investigate sub aspect textologic și muzical exemplarele identificate, fiind descrise și catalogate conform parametrilor elaborați. Vor fi procesate electronic și acumulate în format de repertoriu digital informațiile obținute în rezultatul cercetărilor efectuate. Va fi continuată procesarea fondului muzical al Comisiei de achiziționare a Ministerului Culturii care conține lucrările muzicale de valoarea patrimonială; va fi completat registrul electronic în formatul Word; catalogul elaborat va fi pregătit pentru editare. Va fi evaluat fondul de fonograme al Arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice – cel mai mare fond de acest tip din republică. Va fi elaborată metodologia de lucru și formele electronice de acumulare a informațiilor în vederea întocmirii Registrului digital adnotat al surselor folclorice. Vor fi prelucrate materialele din arhivă. Va fi elaborată structura site-ului. Va fi asigurată diseminarea rezultatelor investigațiilor prin editarea catalogului de lucrări din fondul de achiziționare al Ministerului Culturii și colectarea unui volum de materiale științifice care va fi publicat și în rețeaua Internet. Va fi organizată o conferință științifică cu scopul dezbaterii publice a problemelor științifice în domeniu, precum și metodelor de introducere a creației componistice din Republica Moldova în practica concertistică și în procesul didactic.
2016
Dezvoltarea domeniului de documentare și cercetare a patrimoniului muzical din Republica Moldova prin examinarea și valorificarea fondurilior și colecțiilor muzicale publice și private privind creația componistică și folclor muzical și digitalizarea lor. Cercetarea manuscriselor din biblioteca Teatrului de operă şi Balet și a manuscriselor din biblioteca Sălii cu Orgă. Catalogarea şi sistematizarea lucrărilor muzicale din biblioteca Teatrului de Operă şi Balet, a Sălii cu Orgă și Biblioteca Uniunii Compozitorilor. Elaborarea și completarea Registrului digital al arhivei de folclor și Registrului adnotat al creațiilor compozitorilor din Republica Moldova. Valorificarea rezultatelor cercetării prin: editarea unui catalog de surse musicale, organizarea conferinţei ştiinţifice pentru diseminarea rezultatelor, crearea și completarea paginii web Patrimoniul muzical din Republica Moldova cu registrele creației folclorice muzicale și cu registrele privind creațiile compozitorilor din RM.
2017
Rezultatele propuse în cadrul proiectului pentru anul 2017:completarea bazei de date cu informație științifică privind patrimoniul muzical din RM (folclor și creație componistică, vor fi introduse 550 unități); prelucrarea materialelor arhivei de folclor a AMTAP; conservarea digitală (de ordin tehnic și statistic) a materialelor audio de arhivă folclor cu valoare de patrimoniu național; colectarea și prelucrarea științifică a informațiilor notografice, bibliografice și muzicologice privind opusurile compozitorilor din Republica Moldova în colecții selectate (Uniunea Compozitorilor, TNOB, biblioteca Sălii cu Orgă); organizarea conferinței științifice internaționale; plasarea materialelor elaborate pe site-ul proiectului; pregătirea pentru editare a registrelor digitale folclorice; elaborarea şi editarea culegerii de articole şi a catalogului creațiilor muzicale; participări cu comunicări la congrese, conferințe, simpozioane de nivel internațional și național
2015
340.0
2016
355.7
2017
340.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0