Rolul patrimoniului muzeal în dezvoltarea societăţii contemporane.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ploşniţă Elena Tudor
15.817.06.22A
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2020-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi identificată valoarea de patrimoniu a diverselor categorii de bunuri muzeale în scopul introducerii lor în circuitul ştiinţific şi public, naţional şi internaţional în beneficiul societăţii. Vor fi cercetate şi sistematizate colecţia de arheologie medievală timpurie, colecţia numismatică de la Cosăuţi, colecţia de arme albe/ iatagane otomane, colecţia de ceasuri, colecţia personală a lui Al. Nemitz. Vor continua cercetările de teren (arheologice) la site-ul Cucuteni-Tripolie de la Sofia şi vor fi documentate în scopul unor investigaţii conform tematicii proiectului instituţional, în scopul recuperării unor bunuri culturale de patrimoniu. În scopul dezvoltării patrimoniului muzeal vor fi colectate, achiziţionate piese reprezentative, materiale şi documente semnificative pentru istoria şi cultura naţională – în total – 300 de bunuri culturale. Vor continua cercetările muzeologice în scopul sistematizării unor rezultate ştiinţifice privind relaţia muzeului cu publicul, aspectele statistice privind instituţia muzeală şi publicul vizitator, tendinţele de evoluţie. Vor fi multiplicate formele de valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin: - organizarea a două manifestări ştiinţifice – Sesiunea anuală a muzeului de co- municări ştiinţifice, ediţia a XXV-a şi Simpozionul Internaţional de Numismati- că, ediţia a XV-a; - elaborarea şi publicarea unei monografii consacrate culturii Cucuteni-Tripolie – Comunităţile eneolitice târzii ale culturii Cucuteni-Tripolie din regiunea podişului Ciuluc-Soloneţ a spaţiului pruto-nistrean; - elaborarea şi publicarea unei monografii dedicate relaţiei muzeului cu publicul, cu societatea de la sf. sec. al XIX-lea până în contemporaneitate – Muzeul şi publicul – istorie, realităţi şi perspective; - vor fi publicate două numere ale revistei muzeului – Tyragetia. Va continua procesul de digitizare a patrimoniului muzeal, fiind întocmite fişe de evidenţă analitică la bunurile culturale de muzeu – în total vor fi digitizate 1900 de piese muzeale. Va fi promovat demersul expoziţional în ţară şi peste hotare, fiind organizate 4 expoziţii tematice temporare.
2016
Cercetarea şi sistematizarea fondurilor de patrimoniu: colecţiile arheologice, colecţiile biografice ale unor personalităţi marcante (nobilimea basarabeană), colecţia de afişe, colecţia de ceasuri, colecţia de monede descoperite la Costeşti și încadrarea acestora în circuitul ştiinţific şi public. Realizarea investigaţiilor arheologice şi a cercetărilor istorico-documentare în scopul recuperării unor bunuri culturale de patrimoniu pentru dezvoltarea patrimoniului muzeal. Evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural prin informatizarea bunurilor culturale muzeale – bază de date creată. Valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin: organizarea manifestărilor științifice naționale și internaționale, Simpozionul XVI Internaţional de Numismatică, conferinţa ştiinţifică anuală a muzeului Arheologie, Istorie, Muzeologie, elaborarea a două monografii - Represiune, rezistenţă şi colaboraţionism în RSSM (1940-1941), M. ŢĂRANU, Maria Radziwill, fiica lui Vasile Lupu, L. ZABOLOTNAIA, publicarea unei monografii - Vase din metal din perioada târzie a bronzului-începutul epocii fierului în spaţiul dintre Carpaţi, Caucaz şi Ural, E. SAVA, T. SOROCEANU, publicarea a două numere a revistei Tyragetia, elaborarea Catalogului vaselor din metal, epoca bronzului. Organizarea și desfășurarea a 4 expoziţii temporare.
2017
Va continua procesul de cercetare şi sistematizare a colecţiilor muzeale de patrimoniu, rezultatele fiind promovate în circuitul public şi ştiinţific prin publicaţii ştiinţifice, prin organizarea manifestărilor ştiinţifice şi promovarea mesajului expoziţional.Vor continua cercetările de teren în scopul recuperării unor bunuri culturale pentru dezvoltarea patrimoniului muzeal. Vor fi colectate, achiziţionate piese reprezentative, materiale originale, interesante(300 unităţi) pentru documentarea istorică dar şi din perspectiva valorificării expoziţionale Vor fi efectuate cercetări de periegheză şi interdisciplinare în stepa Bugeacului a aşezărilor de tip Sabatinovca, situl Taraclia-Gaidabul, raionul Taraclia, în parteneriat cu Universitatea Liberă din Berlin(Germania)Vor fi organizate două manifestări ştiinţifice internaţionale: „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varniţa. Cercetare şi valorificare” şi Simpozionul Internaţional de Numismatică; va avea loc conferinţa ştiinţifică anuală a muzeului Istorie. Arheologie. Muzeologie, ediţia a XXVIII-a.Vor fi publicate:- monografia IonTentiuc – Populaţia din Moldova Centrală în secolele XI-XIII. Contribuţii la istoria şi arheologia culturii Răducăneni. - culegerea de materiale „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varniţa. Restaurarea memoriei .- revista muzeului, în două numere Tyragetia- 45 de articole şi studii în publicaţii naţionale şi internaţionale.Va continua procesul de evidenţă ştiinţifică a patrimoniului muzeal prin automatizare şi computerizare, fiind întocmite noi fişe analitice pentru Baza de date a muzeului – 2600.Demersul expoziţional îşi va găsi reflectare în mai multe expoziţii temporare şi în amenajarea expoziţională a Conacului familiei Lazo de la Piatra.
2015
2277.1
2016
2301.9
2017
2285.9
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0