Monitorizarea şi adaptarea la variaţia schimbărilor umedităţii solului în condiţiile încălzirii globale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Boincean Boris Pavel
13.820.14.04/GA
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Aplicativ2013-01-01 - 2015-06-30
2013
În rezultatele verifi cării hotarelor câmpurilor şi parcelelor în fi ecare câmp cu informaţia obţinută prin sateliţi despre heterogenitatea fertilităţii solului pe diferite parcele a câmpurilor vor fi determinate volumele lucrărilor la analiza solurilor şi plantelor. Va fi creată o bază de date pentru diferite perioade de vegetaţie a plantelor cu analize obţinute în laborator a parametrilor fertilităţii solului şi celor obţinuţi prin intermediul sateliţilor din cosmos. Rezultatele obţinute vor permite de a găsi modalitatea de aplicare a agriculturii de precizie în Republica Moldova pentru sporirea efi cacităţii procedeelor agrotehnice şi reducerii pericolului poluării mediului ambiant.
2014
Continuarea procesului de analiză şi validare a rezultatelor obţinute prin metode clasice de analiză a solului şi plantelor efectuate în cîmp cu date obţinute prin intermediul sateliţilor aeronautici. Stagiunea a doi cercetători din cadrul IP ICCC „Selecția” în Germania pentru însuşirea metodelor moderne de cercetare în cîmp şi laborator.
2015
În rezultatul verificării hotarelor câmpurilor şi parcelelor în fiecare câmp cu informaţia obţinută prin sateliţi vor fi determinate volumele de lucru la analiza solului şi a plantelor. Va fi creată o bază de date pentru diferite perioade de vegetaţie a plantelor cu analizele solului în vederea verificării lor cu cele obţinute cu sateliţii aeronautici. Stagierea în Germania pentru însuşirea metodologiei de cercetare a emi- siilor de gaze în atmosferă. Vor fi efectuate analizele solului cu folosirea metodelor destructive de analiză în laborator cu ulterioara lor validare cu rezultatele obţinute cu metode nedestructive. Doi cercetători din echipa proiectului vor întreprinde o vizită de lucru în Germania pentru însuşirea metodelor noi de cercetare în domeniul agriculturii de precizie. Patru persoane din Germania vor sosi în Moldova pentru organizarea unei conferinţe ştiinţifico-practice pe problemele agriculturii de precizie.
2013
150.0
2014
150.0
2015
100.0
2013
0.0
2014
0.0
2015
0.0