Valorificarea ştiinţifică şi promovarea diverselor categorii de patrimoniu muzeal

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sava Eugen Nicolae
13.817.07.04A
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2013-01-01 - 2014-12-31
2013
Va fi identifi cată semnifi caţia ştiinţifi că, istorică şi muzeografi că a diverselor categorii de bunuri culturale de muzeu în scopul introducerii lor în circuitul ştiinţifi c şi public, naţional şi internaţional. Vor fi amplifi cate formele de valorifi care a rezultatelor cercetărilor ştiinţifi ce prin elaborarea şi publicarea unor Repertorii
2014
Continuarea procesului de cercetare a unor colecţii muzeale în scop de valorificare ştiinţifică prin publicarea unei monografii, unui catalog de colecţie, unei lucrări consacrate primarului C. Schmidt, de origine germană şi a două numere a revistei Tyragetia. Stabilirea tendinţelor actuale de dezvoltare a relaţiei muzeu – public. Continuarea completării Bazei de date de bunuri culturale muzeale Promovarea demersului expoziţional în ţară şi peste hotare prin organizarea unor expoziţii tematice temporare.
2013
1700.0
2014
1846.0
2013
0.0
2014
0.0