FIŞA DE EVALUARE
a proiectelor din cadrul PROGRAMULUI DE STAT - veche


0=lipsa informaţiei; 1=insuficient; 2=satisfăcător; 3=bine; 4=foarte bine; 5=excelent.
Nr. d/o
Criteriu Indicator Valoare admisă Punctaj acordat
1 Relevanţa şi Meritul ştiinţific al proiectului1.1Cât de relevant este proiectul pentru obiectivele Programului? rnCum se ajustează obiectivele şi sarcinile proiectului la Conceptul şi Direcţiile de cercetare ale Programului?0-5
1.2Cât de bine autorii au prezentat starea ştiinţifică a problemei înrndomeniu0-5
1.3Contribuţia previzibilă a proiectului la dezvoltarea domeniului, platformelor tehnologice0-5
1.4Masura în care proiectul contribuie la dezvoltarea colaborărilor şi a reţelelor de cercetare, inclusiv 0-5
1.5Care este potenţialul de generare a unor proiecte de transfer tehnologic, elaborare de produse inovaţionale0-5
2 Calitatea ştiinţifică şi tehnologică a proiectului2.1Gradul de noutate şi originalitate al proiectului, nivelul indicatorilor de performanţă şi calitate ai activităţilor ştiinţifice şi tehnologice propuse0-5
2.2În ce măsură proiectul conţine argumentarea necesară obiectiv pentru atingerea rezultatelor preconizate0-5
2.3Nivelul de performanta şi calitatea rezultatelor preconizate0-5
2.4Gradul de concordanţă al programul de activitate cu obiectivelorrnştiinţifice propuse0-5
2.5Care este gradul de înzestrare tehnico-metodologică proprie şirncare sunt posibilităţile de acces la alte resurse0-5
2.6Cât de justificate sunt fondurile solicitate. Este prevăzutărncofmanţarea din alte surse0-5
3 Competenţa potenţialui uman şi starea capacităţilor de cercetare3.1Nivelul de competenţă si experienţă ale echipei şi conducătorului necesare realizării proiectului. rnContributia anterioară a echpei în dezvoltarea domeniului. Existenţa experienţei de participare la proiectele internaţionale.0-5
3.2Gradul de antrenare a tinerilor cercetători, doctoranzilor şi masteranzilor în execuţia proiectului.0-5
3.3În ce măsură organizaţia solicitantă dispune de expertiză ştiinţifică şi capacităţile ştiinţifico-tehnologice necesare în execuţia proiectului.0-5
3.4Gradul de suport logictic din partea organizaţiei solicitante şi a unor parteneri din străinătate în realizarea activităţilor0-5
4 Impactul asupra mediilor stiintific, tehnologic, educaţional4.1În ce măsură proiectul generează capacitate competitivă pentru programele UE şi internaţionale?0-5
4.2Gradul de extindere a capacităţilor de cercetare şi tehnologice.În ce masură proiectul are impact direct asupra implicării, formării şi atragerii de tineri cercetători?0-5
5 Impactul şi beneficiile socioeconomice ale proiectului5.1În ce masură proiectul generează efecte economice şi sociale clare?0-5
5.2Oportunităţi în formarea de direcţii şi colective noi de cercetare.0-5
6 Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului:
(Se expun avantajele şi dezavantajele proiectului, se motivează pe compartimente punctajul acordat, se argumentează recomandarea sau nerecomandarea de către expert a proiectului pentru finanţare)
Total 100